RUMÆNIEN | Den rumænske regering befinder sig i en stadig mere låst situation op til valget i december: Oppositionen benytter sig heftigt af sit flertal i parlamentet, og nu møder regeringen også modstand fra landets forfatningsdomstol

De rumænske politikere har haft travlt i sommerferien: coronakrisen, pensionsdebatter og et uafklaret spørgsmål om, hvornår parlamentsvalget skal afholdes, har præget atmosfæren, og i august kulminerede dramaet, da oppositionspartiet PSD (socialdemokratiet) forsøgte at vælte regeringen. De mange politiske konflikter har også sendt den rumænske forfatningsdomstol på overarbejde. I løbet af de sidste måneder er denne dømmende magt derfor blevet kritiseret for at bevæge sig for meget ind på politiske spørgsmål og desuden stille sig på oppositionens side.

Aktiv forfatningsdomstol
Den rumænske forfatningsdomstol CCR (Curtea Constitutionala a Romaniei) spiller en aktiv rolle i det rumænske politiske system – så aktiv, at kritikere kalder domstolen for landets ‘superregering’. 

CCR består af 9 medlemmer, som er politisk valgte i den forstand, at præsidenten, senatet og deputerkammeret hver udpeger tre dommere til at sidde i CCR i ni år ad gangen. Sammensætningen af dommerne afspejler på den måde det givne politiske landskab i landet, hvilket må antages at påvirke de afgørelser, som domstolen skal træffe. Det er der i og for sig ikke noget specielt i. Men situationen lige nu er, at den rumænske regeringen ikke råder over politisk flertal i parlamentet, og regeringen mener derfor, at CCR træffer politiske og ikke som den burde juridiske afgørelser. Og synspunktet synes understøttet af en række CCR-afgørelser i den seneste tid.

Regeringspolitik blokeres af CCR
En af dem er CCR’s afgørelse i foråret om ikke at tillade regeringen at fremskynde parlamentsvalget. Valget skal efter ”kalenderen” senest afholdes i december. Landet befinder sig dog i den parlamentarisk set besynderlige situation, at regeringen er i permanent mindretal og oppositionen i permanent flertal et flertal, man flittigt benytter sig af. Regeringen håbede derfor at komme fri af PSD`s omklamring via et nyt valg, men må nu vente til december.

Regeringens håndtering af coronaepidemien landede i sommer også på CCR`s bord. Her afgjorde CCR, at regeringens dekret om undtagelsestilstand var grundlovsstridigt. 

Regeringen indførte coronarestriktioner via et dekret om undtagelsestilstand, ikke blot fordi det er en hurtigere procedure end vedtagelse af en lov, men også af frygt for at PSD-flertallet i parlamentet ville overtage styringen af hele coronaindsatsen. Med CCR’s afgørelse kom de uforsonlige partipolitiske konflikter, der præger landet, til at forsinke og formentligt skade de rumænske sundhedsmyndigheders muligheder for at standse epidemien.

Corona som valgkamp
Resultatet blev, at coronarestriktionerne blev udført gennem en helt anden og kompliceret lov end den, regeringen og PNL oprindeligt havde lagt op til. Loven er således præget af PSD’s politik. 

Det mest opsigtsvækkende er en bestemmelse om, at lægefaglige beslutninger om indlæggelse eller karantæne af coronapatienter kan bringes for domstolene. Premierminister Ludovic Orban opfordrede indtil loven var vedtaget befolkningen til at ignorere CCR’s afgørelse. Det var dog ikke alle, der tog det råd, og nogle indlagte patienter krævede at blive udskrevet mod lægernes råd.

Kritikere siger, at PSD har ønsket at genere regeringen ved at blokere for dekretet og eventuelt også demonstrere for vælgerne, at PNL-regeringen er uduelig, også til at håndtere coronakrisen. Valgkampen er dermed allerede skudt i gang. 

Specialpensioner
Også på andre områder går CCR direkte mod regeringen, for eksempel i sagen om begrænsning af de såkaldte specialpensioner. I begyndelsen af året fremsatte regeringen et forslag om at indskrænke de grupper, der modtager specialpensioner. En række højtstående embedsmænd, officerer, dommere og piloter modtager således høje pensioner fra den rumænske stat – op til 20 gange højere end den almindelige rumænske pensionist. Og CCR erklærer nu, at det vil være grundlovsstridigt at fjerne disse pensioner. De fleste dommere i CCR vil selv med tiden modtage specialpensionerne.

Oppositionen modarbejder således regeringen ved dels at benytte sig af sit flertal i parlamentet og dels sende sager til CCR, hvor det i de fleste sager ser ud til, at oppositionen også får opbakning. PNL anklager på den baggrund CCR for at være et anneks til PSD.

Dramatisk sommer i rumænsk politik
Der er lagt op til en dramatisk politisk sæson frem til valgene i efteråret. De politiske partier deler sig i to lejre: det, man kan kalde en reformfløj bestående af PNL, USR og PLUS og en opposition bestående af PSD, ALDE, UDMR og Pro Romania, hvor sidstnævnte fire partier nu har flertal i Parlamentet.

Da PSD sad i regering sidst vedtog partiet at forhøje de almindelige pensioner med 40 procent fra den første september i år. Det stiller den liberale PNL-regering og især finansministeren i en alvorlig klemme, for statsbudgettet er allerede belastet tre procent over smertegrænsen. Men da forhøjelsen af pensionerne er vedtaget som en lov, og da sagen allerede har været i CCR, er regeringen nødt til at gennemføre loven. PSD har allerede tilkendegivet, at den vil stille et mistillidsvotum og fælde regeringen, hvis der blot ændres et komma i lovteksten. PNL- regeringen overvejer nemlig lige nu at reducere forhøjelsen på 40 procent til 25 eller 10 procent eller at særbeskatte modtagerne af de forhøjede pensioner.

Regnskabets time
Det rumænske parlament holdt som sædvanligt ferie i august, men var ekstraordinært indkaldt til forhandlinger om blandt andet coronaindsatsen. PSD har hen over sommeren flere gange har truet med at vælte regeringen, og i midten af august fremsatte PSD et mistillidsvotum til regeringen.

Mistillidsvotummet blev dagsordenssat på en fælles samling af parlamentets to kamre den sidste dag i august måned. Regeringen overlevede, fordi den og dens støttepartier udeblev fra mødet den 31. august og dermed var quorumkravet (krav om at et bestemt antal medlemmer skal være til stede) ikke opfyldt. At sagen faldt, er et stort nederlag for PSD og ikke mindst dets nye leder, Marcel Ciolacu. Straks efter nederlaget ekskluderede PSD fire parlamentsmedlemmer, der ved også at udeblive ”forrådte” PSD.

Regeringen klagede omgående til CCR, idet den hævder, at et mistillidsvotum ikke kan fremsættes, når parlamentet holder ferie. CCR har på skrivende tidspunkt ikke afgjort sagen.