CORONA | Rumænien blev som nævnt i Magasinet rØST den 30. april ’Da corona kom til Rumænien’ ramt af covid-19 epidemien i marts måned. Regeringen iværksatte drastiske foranstaltninger ved gennem et dekret, at erklære landet i undtagelsestilstand i midten af samme måned.

Regeringen frygtede, at de mange tusinde tilbagevendte migrantarbejdere fra Italien og Spanien, hvor smitten jo var udbredt, ville forårsage massespredning af Corona-virus i Rumænien. Derfor var det nødvendigt at handle hurtigt og resolut, og her var dekretet den hurtigste metode. Undtagelsestilstanden blev løbende forlænget fra midten af april til midten af maj og senere til begyndelsen af juli. Men allerede tidligt i forløbet gik der politik i processen, hvilket skabte administrativt kaos og forsinkede indsatsen mod covid-19.

Corona-indsatsen politiseres

Da den liberale regering ledet af Det liberale parti (PNL) i marts måned blev klar over, at en potentiel katastrofe nærmede sig, undlod den bevidst at bede parlamentet vedtage en lov med de relevante indskrænkninger i befolkningens rettigheder. Regeringen troede formentligt, at oppositionen ikke vovede at svække den nødvendige indsats mod coved-19 ved at politisere spørgsmålet. Men det var lige netop hvad oppositionen, som har flertal i parlamentet, agtede at gøre.

Forfatningsdomstolen spænder ben for regeringens Corona-indsats

Oppositionen anført af Socialistpartiet (PSD) klagede til Forfatningsdomstolen (CCR, Curtea Constitutionala a Romaniei), som i slutningen af juni erklærede regeringens dekret om undtagelsestilstand for grundlovsstridigt. Regeringen valgte som nævnt at indføre Corona-restriktioner via et dekret, ikke blot fordi det er en hurtigere procedure end vedtagelse af en lov, men også af frygt for at PSD-flertallet i parlamentet ville overtage styringen af hele Corona-indsatsen. De uforsonlige partipolitiske konflikter, der præger landet, kom således til at forsinke og måske skade de rumænske sundhedsmyndigheders muligheder for at standse epidemien.

CCR`s begrundelse var, at regeringens dekret om ufrivillig indlæggelse krænkede borgernes rettigheder, fordi grundloven forbyder det. Indskrænkninger i frihedsrettighederne skal netop vedtages som lov i parlamentet og ikke som et regeringsdekret.

Administrativt kaos

Afgørelsen skabte naturligvis stor forvirring og administrativt kaos ved fx, at erklære de 300.000 bøder (svarende til 120 mio. euro) politiet havde udstedt for overtrædelse af udgangsforbuddet, for ulovlige. Det liberale parti (PNL) har derfor nu angrebet CCR usædvanligt offensivt og anklaget domstolen for at sabotere regeringens indsats mod Corona og dermed bringe befolkningens sundhed i fare.

Parlamentet vedtager karantæneloven

Regeringen måtte bide i det sure æble og efter nogle dages forløb sende et lovforslag til parlamentet, der både respekterede grundlovens frihedsbestemmelser og sikrede befolkningen en effektiv indsats mod Corona.

Parlamentet behandlede lovforslaget efter standard-proceduren, som kræver udvalgsbehandling og behandling i begge kamre – med andre ord flere dages parlamentarisk arbejde. En anden mulighed ville have været at benytte hasteproceduren, som PSD selv gjorde brug af, da man hastede en retsreform igennem for to år siden. Det gjorde man så ikke denne gang, og medens antallet af smittede steg til rekordhøjder, diskuterede parlamentet i dagevis detaljer om, hvordan indsatsen skal indrettes.

PNL`s frygt kom til at holde stik, for slutresultatet blev en helt anden og mere kompliceret lov end PNL oprindeligt havde lagt op til. Loven er stærkt præget af PSD`s tanker. Det mest opsigtsvækkende er en bestemmelse om, at beslutninger om indlæggelse eller karantæne af Covid-19 patienter kan indbringes for domstolene.

Retsligt tomrum

Den forlængede undtagelsestilstand udløb i begyndelsen af juli og da den nye karantænelov først trådte i kraft den 21. juli, opstod der et retsligt tomrum på to uger. I denne periode kunne myndighederne ikke lovligt sætte folk i karantæne eller indlægge patienter, der modsatte sig dette. Premierminister Ludovic Orban opfordrede i denne periode befolkningen til at ignorere CCR`s afgørelse, og opføre sig som om undtagelsestilstanden fortsat var gældende. Ikke alle efterkom premierministerens råd, for nogle indlagte patienter krævede at blive udskrevet mod lægernes råd.

Antallet af smittede steg voldsomt

Konsekvensen blev, at regeringen måtte opgive at holde flere tusinde smittede i hjemmekarantæne, og flere hospitaler måtte udskrive Covid-19-syge patienter, hvis disse insisterede på at blive udskrevet. I omegnen af 900 patienter i behandling bad om at blive udskrevet fra hospitaler og op mod 3000 ønskede ikke længere, at være i karantæne. De forlod karantæneområderne, og kunne herefter uhindret sprede smitten til folk de kom i nærkontakt med.

Juli-måneds tal for Corona-smittede og for Corona-syge bekræftede Lodovic Orban i, at ophævelsen af undtagelsestilstanden (dekretet om karantæne m.v.), og de to uger uden lovgivning bragte befolkningens sundhed i fare. Tallene steg nemlig dramatisk med dagligt mere end tusinde nye smittede og mange døde. Dermed var Rumænien i slutningen af juli et af de værst ramte lande i Europa.

Politik fejl

Spørgsmålet er, om stigningen i smittetallet var forårsaget af en politisering af Corona-spørgsmålet. Det mener regeringen og flere af de små partier. Mange spørger, hvorfor de politiske partier ikke lagde de sædvanlige partipolitiske konflikter til side og støttede op om regeringen på et tidligt tidspunkt i epidemien, når landet nu stod i en yderst vanskelig situation? Mange spurgte desuden, hvorfor parlamentet ikke vedtog karantæneloven efter hasteproceduren?

Onde tunger siger at PSD blot ønskede at genere regeringen ved at blokere for dekretet og demonstrere for vælgerne, at PNL-regeringen er uduelige til at håndtere Corona-krisen. Det kan på grund af Corona-situationen blive vanskeligt at afvikle lokal- og parlamentsvalgene i det kommende efterår, hvilket vil være et stort nederlag for PNL, som ser frem til at få flertal i de valg. For PSD vil det være ønskeligt at valgene udskydes. PSD ønsker at bevare flertallet så længe det er muligt, og en udskydelse sikrer dette.

Valgkampen forud for valget i efteråret har været i gang længe, og at der så tilsyneladende spilles hasard med befolkningens sundhed, forekommer mindre vigtigt.