ØST-VEST. I kampen om EU-agenturerne – om at tiltrække højtlønnede EU-stillinger og international prestige – er Riga netop blevet hovedsæde for BEREC-kontoret, Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation. Det bliver det tredje EU-organ, der placeres i et af de nye medlemslande.

EU har fra fællesskabets spæde start flittigt oprettet agenturer, institutter og organer rundt i de forskellige medlemslande.

Oprettelsen af et organ i et medlemsland fjernt fra Bruxelles kan have flere funktioner; det kan give en tryg fornemmelse af decentralisering: beslutninger flyttes ikke bare fra medlemsstaterne mod Bruxelles, men også tilbage den anden vej ud i de enkelte medlemsstater. En sådan fornemmelse er dog kun en fornemmelse idet handlinger og beslutninger begået indenfor EU-systemet er de samme beslutninger, selvom de foretages i et andet land; men fornemmelsen af decentralisering kan stadig være nok så reel.

En anden effekt af at få oprettet et organ i sin hovedstad, er den prestige og de møder, der følger med. Derfor kunne danskerne glæde sig, da Rådet i 1993 besluttede at Det Europæiske Miljøagentur skulle placeres i København.

Men en sideeffekt, som absolut ikke skal underkendes, er de højtlønnede EU-stillinger, der bliver oprettet i samme ombæring. Miljøagenturet i København havde således ved årsskiftet 2008/2009 116 besatte fuldtidsstillinger (og et årligt budget på 278 millioner danske kroner). Og på trods af særdeles rimelige skatteordninger for EU-embedsmænd, så bliver en god portion af disse lønninger stadig lagt i København.

At besætte højtlønnede EU-stillinger i mere eller mindre obskure medlemslande kræver imidlertid villig og kvalificeret arbejdskraft, og dette var bl.a. et problem da EU oprettede et Institut for Ligestilling i Vilnius i 2008. Stillingen som leder af instituttet blev først besat et godt stykke inde i 2009, fordi der manglede kvalificerede ansøgere, og de sidste stillinger er stadig på bedding.

Nu har Riga fået tildelt BEREC-kontoret, Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation. Kontoret er en reformeret udgave af en tilsynsmyndighed, der hidtil har haft hovedkvarter i Bruxelles. Og Riga var efter sigende den eneste af de europæiske hovedstæder, der var interesseret i kontoret. Kandidaturet blev støttet af Frankrig. Og således var det ligetil for Riga at vinde det oplagte slag mellem at beholde et kontor i Bruxelles og flytte det ud i medlemsstaterne.

Udover Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen, EU-Domstolen, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Investeringsfond, Den Europæiske Ombudsmand, Revisionsretten og Den Europæiske Tilsynsførende for databeskyttelse, understøttes EU’s daglige drift og beslutningsprocesser af følgende agenturer:

EF-Fiskerikontrolagenturet (CFCA), EF-Sortsmyndigheden (CPVO), Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA), Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (FRONTEX), Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), Det Europæiske Miljøagentur (EEA), Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EUROFOUND), Tilsynsmyndigheden for det europæiske GNSS (GAS), Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA), Det Europæiske Lægemiddelagentur, Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN), Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), Det Europæiske Jernbaneagentur – sikre og kompatible jernbanesystemer (ERA), Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF), Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (OHIM), Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT), Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA), Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier (ISS), EU-Satellitcenter (EUSC), Det Europæiske Politiakademi (CEPOL), Den Europæiske Politienhed (EUROPOL), EU’s Enhed for Retligt Samarbejde (EUROJUST), Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA), Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA), Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC), Forvaltningsorganet for Forskning (REA), Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T EA), Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI), Euratoms Forsyningsagentur, Fusion for Energy (Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling), Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) og Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (under opbygning).

Af disse ligger ét i Polen (FRONTEX), ét i Litauen (Ligestillingsinstituttet under opbygning) og altså snart et i Letland. Resten ligger i EU’s gamle medlemsstater (bl.a. tre i Frankring, fem i Spanien, syv i Belgien – og et i Danmark).

Body of European Regulators for Electronic Communications

Julien Frisch – watching Europe (EU-blog)

Eur-Lex om budgettet for det Københavnske miljøagentur

EU’s liste over agenturer fordelt på lande

Af MBL